Wypełniacz

Urlopy rodzicielskie

99.00

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/wymieniamy/domains/bhpikadry.net/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/templates/single-product/meta.php on line 26

Opis produktu

Urlopy rodzicielskie

Cel:
Celem szkolenia jest doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych pracowników działów kadrowo-płacowych. Nabycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów i dokonywania właściwej interpretacji w zakresie zagadnień prawa pracy.

Szkolenie jest przeznaczone dla:
• pracowników działów kadr i płac,
• osób chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zasiłków w razie choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia społecznego,
• osób zainteresowanych omawianą tematyką.

Sposób organizacji:
Szkolenie jest przygotowane w formie ciekawej prezentacji multimedialnej, zawierającej aktualne zagadnienia i przykłady. Ponadto dostępne są inne materiały z zakresu prawa pracy dotyczące urlopów oraz uprawnień z nimi związanych.

Czas trwania:
8 godzin dydaktycznych

Zakończenie szkolenia:
Na zakończenie szkolenia uczestnik rozwiązuje test zaznaczając prawidłowe odpowiedzi.
Po ukończonym kursie/ szkoleniu wystawiamy zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (MEN) z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U z 2012 r. poz. 186) – potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe.
Uczestnik otrzymuje również Certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Program
Moduł 1. Podstawowy i dodatkowy urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski
a) wymiar urlopu podstawowego, dodatkowego i rodzicielskiego
b) nabywanie prawa do ww. urlopów
c) urlop macierzyński przed przewidywaną datą porodu
d) możliwość rezygnacji z podstawowego urlopu macierzyńskiego
e) zasady udzielania dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
f) możliwość rezygnacji z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w zależności od jego wnioskowania
g) zasady udzielania urlopu rodzicielskiego i możliwość rezygnacji
h) możliwość łączenia wykonywania pracy z przebywaniem na urlopie
i) uprawnienia pracownika do ww. urlopów w przypadku urodzenia kolejnego dziecka w trakcie urlopu wychowawczego
j) uprawnienia pracownicze w związku z przebywaniem na urlopie
k) ochrona stosunku pracy
l) dokumentowanie prawa do urlopów

Moduł 2. Urlop wychowawczy
a) zasady udzielania urlopów wychowawczych
b) możliwość rezygnacji z urlopu wychowawczego
c) okres wykorzystania urlopu wychowawczego
d) przyznanie każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka wyłącznego prawa do jednego miesiąca takiego urlopu
e) wydłużenie okresu jednoczesnego wykorzystania urlopu wychowawczego
f) zmiany dotyczące podziału urlopu wychowawczego na części
g) rezygnacja z przepisu stanowiącego podstawę do proporcjonalnego obniżania wymiaru urlopu wypoczynkowego
h) zawieszenie przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy na czas korzystania z urlopu wychowawczego
i) dokumentowanie prawa do urlopu
j) ochrona stosunku pracy
k) obniżenie wymiaru czasu pracy

Moduł 3. Urlop ojcowski
a) niezbędne dokumenty do uzyskania urlopu ojcowskiego
b) co powinien zawierać wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego
c) wymiar urlopu ojcowskiego dla pracownika – ojca wychowującego dziecko
d) wymiar urlopu ojcowskiego dla pracownika przysposabiającego dziecko lub przyjmujące dziecko na wychowanie
e) wykorzystanie urlopu ojcowskiego u kilku pracodawców – stanowisko MPiPS
f) informacja o urlopie ojcowskim w świadectwie pracy

Moduł 4. Zasiłek macierzyński za okres urlopów
a) wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres ww. urlopów
b) zasiłek macierzyński po ustaniu tytułu ubezpieczenia
c) ustalanie podstawy do wypłaty zasiłku macierzyńskiego
d) wysokość zasiłku macierzyńskiego w przypadku łączenia urlopów z wykonywaniem pracy

Moduł 5. Podleganie ubezpieczeniom w okresie urlopów związanych z rodzicielstwem
a) podleganie ubezpieczeniom z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego
b) podleganie ubezpieczeniom w okresie przebywania na urlopie wychowawczym
c) ustalanie podstawy wymiaru składek oraz zasady ich finansowania
d) sporządzanie dokumentów rozliczeniowych