Pytania i odpowiedzi

Twoje pytanie zostało poprawnie zadane. Pojawi się ono gdy administrator strony na nie odpowie.

Pytania i odpowiedzi.

 • Pytanie
  Jaką formę powinna mieć informacja o warunkach zatrudnienia?
  • Odpowiedź
   Każdy pracodawca zawierający z pracownikiem umowę o pracę zobowiązany jest przedstawić mu informację o warunkach zatrudnienia. Obowiązek taki nakłada Kodeks pracy. W myśl artykułu 29 § 3 K.p. pracodawca informuje pracownika o warunkach zatrudnienia na piśmie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę. Informacja taka powinna być sporządzona indywidualnie dla każdego pracownika i zawierać:

   1. Obowiązującą pracownika dobową i tygodniową normę czasu pracy
   2. Częstotliwość wypłaty wynagrodzenia za pracę
   3. Wymiar urlopu wypoczynkowego
   4. Okres wypowiedzenia umowy o pracę
   5. Czy zakład pracy jest objęty układem zbiorowym,

   a jeżeli pracodawca nie jest zobowiązany do ustalenia regulaminu pracy (Art 104 K.p. ) to dodatkowo informuje pracownika o: porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz sposobie potwierdzania przez pracownika obecności i nieobecności w pracy.

   Każda zmiana warunków zatrudnienia również wymaga formy pisemnej.
 • Pytanie
  Czy umowa na okres próbny ma wpływ na długość dopuszczalnego okresu zatrudnienia na czas określony?
  • Odpowiedź
   W myśl art 251 Kodeksu pracy okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

   Umowa na okres próbny nie wlicza się do tego okresu czyli wydłuża okres zatrudnienia na czas określony o maksymalnie 3 miesiące. Trzeba pamiętać, że w przypadku gdy umowa na okres próbny zostanie zawarta na czas krótszy niż 3 miesiące np na 1 miesiąc to doliczymy do okresu zatrudnienia na czas określony tylko ten 1 miesiąc.

   Umowa na okres próbny może być zawarta tylko raz i nie może zostać przedłużona. W myśl art 25 § 3 Kodeksu pracy ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe w dwóch przypadkach: 1) jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;
   2) po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.
 • Pytanie
  Kiedy pracownik z orzeczonym stopniem niepełnosprawności nabywa prawo do dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego?
  • Odpowiedź
   W myśl art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. 2018, Poz. 511) - Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

   Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

   Nabycie prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego z tytułu stopnia znacznego lub umiarkowanego niepełnosprawności jest niezależne od terminu przedstawienia orzeczenia pracodawcy przez pracownika. Nie ma również konieczności wystąpienia przez niepełnosprawnego pracownika o dodatkowy urlop wypoczynkowy.

   Jeśli w roku kalendarzowym pracownik nie zdołała wykorzystać dodatkowego urlopu wypoczynkowego, prawo do jego wykorzystania przechodzi na rok kolejny. Urlop taki powinien zostać wykorzystany najpóźniej do końca trzeciego kwartału roku kolejnego.
 • Pytanie
  Od ilu pracowników w zakładzie pracy pracodawca musi utworzyć służbę BHP, czy w ogóle musi, czy regulują to konkretne przepisy?
  • Odpowiedź
   W myśl art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. 2018, Poz. 511) - Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

   Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

   Nabycie prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego z tytułu stopnia znacznego lub umiarkowanego niepełnosprawności jest niezależne od terminu przedstawienia orzeczenia pracodawcy przez pracownika. Nie ma również konieczności wystąpienia przez niepełnosprawnego pracownika o dodatkowy urlop wypoczynkowy.

   Jeśli w roku kalendarzowym pracownik nie zdołała wykorzystać dodatkowego urlopu wypoczynkowego, prawo do jego wykorzystania przechodzi na rok kolejny. Urlop taki powinien zostać wykorzystany najpóźniej do końca trzeciego kwartału roku kolejnego.