Wypełniacz

Pracownik administracyjno-biurowy

99.00

Szkolenie przygotowane w formie ciekawej prezentacji multimedialnej dostępne od razu po zakupie na platformie szkoleniowej.

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/wymieniamy/domains/bhpikadry.net/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/templates/single-product/meta.php on line 26

Opis produktu

Pracownik administracyjno-biurowy

Cel:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą na temat organizacji czasu pracy, obsługi podstawowych urządzeń biurowych, skutecznej komunikacji oraz stworzenia wizerunku osoby o wysokich walorach profesjonalnych. Spodziewanym rezultatem szkolenia jest poprawa wydajności pracy, umiejętności zarządzania swoim czasem oraz umiejętności stosowania zasad biurowego savoir vivre’u w codziennym życiu zawodowym.

Szkolenie jest przeznaczone dla:
• pracowników działów: sekretariatu, kadr, księgowości,
• osób chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie pracy biurowej,
• osób zainteresowanych omawianą tematyką.

Szkolenie jest przygotowane w formie ciekawej prezentacji multimedialnej, zawierającej teoretyczne zagadnienia dotyczące umiejętności wykonywania prostych czynności (np. porządkowania i gromadzenia dokumentacji), jak i czynności złożonych: przygotowania i organizowania narad, zebrań i konferencji, sporządzania sprawozdań, organizowania pracy sekretariatu, przetwarzania informacji czy kompleksowej obsługi nowoczesnego sprzętu biurowego.

Zaświadczenie:
Na zakończenie szkolenia uczestnik rozwiązuje test zaznaczając prawidłowe odpowiedzi.
Po ukończonym kursie/ szkoleniu wystawiamy zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (MEN) z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U z 2012 r. poz. 186) – potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe.
Uczestnik otrzymuje również Certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Program
Moduł 1. Organizacja pracy biurowej
a) podstawy działania biura,
b) wyposażenie i urządzenia techniki biurowej,
c) schemat organizacyjny,
d) zadania sekretariatu,
e) organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji,
f) ewidencjowanie, archiwizacja dokumentów,
g) korespondencja biurowa,
h) dokumentacja handlowa, faktury VAT, rachunki,
i) klasyfikacja dokumentów i systemy przechowywania akt ,
j) techniki sporządzania różnych dokumentów biurowych,
k) rozliczanie podróży służbowej.

Moduł 2. Przepływ informacji w zarządzaniu biurem
a) informacja jako podstawa podjęcia decyzji,
b) warunki skuteczności informacji,
c) przekazywanie informacji.

Moduł 3. Zasady efektywnej komunikacji
a) komunikacja jako podstawowy składnik interakcji pomiędzy ludźmi,
b) umiejętności w zakresie komunikacji,
c) sprawna komunikacja z klientem,
d) sprawna komunikacja ze współpracownikami i szefem,
e) bariery komunikacyjne i sposoby ich likwidowania.

Moduł 4. Organizacja i zarządzanie
a) zarządzanie czasem,
b) kierowanie pracą zespołową, style kierowania ludźmi,
c) znaczenie sprawnej organizacji,
d) zasady podziału pracy,
e) określenie i weryfikacja celów działania,
f) metody planowania i prowadzenia sekretariatu

Moduł 5. Kultura zawodu
a) savoir – vivre w usługach firmy,
b) rozmowy telefoniczne w biurze,
c) przyjmowanie interesantów.

Moduł 6. Zagadnienia prawne
a) podstawowe zasady prawa pracy,
b) wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia,
c) czas pracy,
d) obowiązki pracownika,
e) obowiązki pracodawcy.

Moduł 7. Obsługa urządzeń biurowych i komputera
a) obsługa: faxu, kserokopiarki, drukarki, skanera, bindownicy.
b) podstawy obsługi komputera.
c) przetwarzanie tekstów – MS Word, PowerPoint, Excel
d) Internet.