Wypełniacz

Specjalista ds. kadr

99.00

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/wymieniamy/domains/bhpikadry.net/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/templates/single-product/meta.php on line 26

Opis produktu

Specjalista ds. kadr

Pracodawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji pracownika w formie teczki akt osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 nr 62 poz. 286).

Cel:
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Dzięki szkoleniu Uczestnicy zdobędą potrzebną wiedzę na temat zagadnień związanych z prawem pracy oraz umiejętność prowadzenia akt osobowych.

Szkolenie jest przeznaczone dla:
• pracowników działów kadr i płac,
• właścicieli i pracowników biur rachunkowych,
• przedsiębiorców samodzielnie rozliczających współpracowników,
• osób zainteresowanych omawianą tematyką.

Sposób organizacji:
Szkolenie jest przygotowane w formie ciekawej prezentacji multimedialnej, zawierającej aktualne zagadnienia i przykłady. Ponadto dostępne są inne materiały z zakresu prawa pracy.

Czas trwania:
24 godzin dydaktycznych

Zakończenie szkolenia:
Na zakończenie szkolenia uczestnik rozwiązuje test zaznaczając prawidłowe odpowiedzi.
Po ukończonym kursie/ szkoleniu wystawiamy zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (MEN) z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U z 2012 r. poz. 186) – potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe.
Uczestnik otrzymuje również Certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Program
Moduł 1. Nawiązanie stosunku pracy
1. Pojęcie, przedmiot i źródła prawa pracy
2. Nawiązanie stosunku pracy, rodzaje umów o pracę
3. Obowiązki związane z nawiązaniem stosunku pracy

Moduł 2. Dokumentacja zatrudnionego pracownika
1. Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy – część A akt osobowych
2. Dokumenty związane z przebiegiem zatrudnienia – część B akt osobowych
3. Dokumenty dotyczące rozwiązania stosunku pracy – część C akt osobowych

Moduł 3. Ustanie i zmiana stosunku pracy
1. Porozumienie stron, rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, rozwiązanie umowy terminowej
2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
3. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników (zwolnienia grupowe)
4. Wygaśnięcie umowy o pracę oraz zmiana treści stosunku pracy

Moduł 4. Czas pracy i urlopy pracownicze
1. Pojęcie czasu pracy oraz wymiar, normy, rodzaje czasu pracy
2. Sposoby realizacji podstawowego czasu pracy oraz okresy odpoczynku
3. Praca w godzinach nadliczbowych, praca w nocy, praca w niedziele i święta
4. Urlopy wypoczynkowe
5. Pozostałe urlopy i zwolnienia od pracy

Moduł 5. Zasady pracy w godzinach nadliczbowych, porze nocnej, niedziele i święta

Moduł 6. Dokumenty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy:
1. Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników
2. Rodzaje badań lekarskich – wstępne, okresowe i kontrolne
3. Szkolenie pracownika w zakresie BHP i dokumentacja potwierdzająca ukończenie szkolenia