Wypełniacz

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

89.00

Szkolenie przeznaczone dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/wymieniamy/domains/bhpikadry.net/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/templates/single-product/meta.php on line 26

Opis produktu

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Pracodawcy oraz kierownicy podlegają obowiązkowemu szkoleniu okresowemu bhp do 6 miesięcy od dnia zatrudnienia i nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Cel:
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
• oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
• kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
• ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Szkolenie jest przeznaczone dla:
• pracodawcy, w tym osoby kierujące przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
• inne osoby kierujące pracownikami (mistrzowie, brygadziści, kierownicy wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Zakończenie szkolenia:
Na zakończenie szkolenia uczestnik rozwiązuje test zaznaczając prawidłowe odpowiedzi.
Po ukończonym kursie/ szkoleniu wystawiamy zaświadczenie na podstawie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860).

Program
Moduł 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP)
a) źródła prawa, w tym prawa międzynarodowego
b) polski system ochrony pracy
c) podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy
d) podstawowe zasady prawa pracy
e) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian) dotyczące praw i obowiązków pracodawców i pracowników, w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp
f) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian) dotyczące profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
g) ochrona pracy kobiet i młodocianych
h) ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
i) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów (wskazanych przez uczestników szkolenia)
Moduł 2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
a) klasyfikacja niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w procesach pracy
b) metody badań i oceny poszczególnych grup czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia występujących w procesach pracy, z uwzględnieniem czynników rakotwórczych
c) oddziaływanie czynników szkodliwych, w tym rakotwórczych, na organizm ludzki
d) ocena zagrożeń przy obsłudze maszyn i urządzeń eksploatowanych w zakładach pracy uczestników szkolenia
e) ryzyko zawodowe i nowoczesne metody jego oceny
Moduł 3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
a) zasady i metody likwidacji lub ograniczenia niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych czynników występujących w procesach pracy
b) organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe
c) podstawowe wymogi dotyczące obiektów i pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higienicznosanitarnych
d) stosowanie i zasady przydziału środków ochrony indywidualnej
e) znaki, sygnały i barwy bezpieczeństwa
f) zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
g) systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, jakością i środowiskiem.
h) systemy zintegrowane
Moduł 4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki
a) podstawowe wiadomości z wypadkoznawstwa
b) przyczyny wypadków przy pracy (bezpośrednie i pośrednie, wynikające z rozwiązań technicznych, organizacji pracy, zachowań ludzkich)
c) omówienie przyczyn wypadków przy pracy charakterystycznych dla sekcji gospodarki, w których funkcjonują uczestnicy szkolenia, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy
d) realizacja wniosków i środków profilaktycznych adekwatnych do przyczyn wypadków
e) analiza przyczyn chorób zawodowych i działania profilaktyczne w zakładach pracy
Moduł 5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy
a) regulacje prawne dotyczące szkoleń w dziedzinie bhp
b) prowadzenie działalności szkoleniowej
c) rodzaje szkoleń w dziedzinie bhp
d) programy szczegółowe szkoleń w dziedzinie bhp
e) dokumentowanie szkoleń w dziedzinie bhp
f) metodyka szkolenia w dziedzinie bhp z uwzględnieniem metodyki instruktażu stanowiskowego
g) kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy (system kar i nagród)
Moduł 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
a) etapy postępowania powypadkowego
b) powiadamianie PIP i prokuratury o wypadkach śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych
c) zasady postępowania w sytuacjach zagrożeń, np. pożaru, awarii
d) zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku (postępowanie przy omdleniach, zranieniach, złamaniach, zatruciach, porażeniu prądem elektrycznym, urazach termicznych)
Moduł 7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)
a) świadczenia związane z warunkami pracy (odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej, zasiłki wyrównawcze, świadczenie rehabilitacyjne i inne świadczenia)
b) składki na ubezpieczenie społeczne pracowników (rodzaje ubezpieczenia społecznego, finansowanie składek)
c) koszty bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
d) zasady różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków
e) ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
f) zmiany w przepisach dotyczących ubezpieczenia społecznego
Moduł 8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego
a) organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy
b) odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych
c) zasady zapobiegania pożarom i wybuchom
d) podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe
e) ochrona środowiska naturalnego. Podstawy prawne
f) metody ochrony zasobów środowiska przed zanieczyszczeniami