Wypełniacz

Okresowe szkolenie bhp online dla pracowników inżynieryjno – technicznych

70.00

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/wymieniamy/domains/bhpikadry.net/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/templates/single-product/meta.php on line 26

Opis produktu

Szkolenie okresowe bhp pracowników inżynieryjno-technicznych online

Pracownicy inżynieryjno – techniczni podlegają obowiązkowemu szkoleniu okresowemu bhp do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia i nie rzadziej niż raz na 5 lat.

 Cel:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności
z zakresu:

  • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
  • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
  • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

 

Materiały szkoleniowe :

Szkolenie jest przygotowane w formie ciekawej prezentacji multimedialnej, zawierającej aktualne zagadnienia i przykłady. Ponadto dostępne są inne materiały tj. kodeks pracy, rozporządzenia bhp , publikacje itp.

Czas trwania:

Możliwość indywidualnego dostosowania czasu trwania szkolenia.
Zaświadczenie:

Na zakończenie szkolenia uczestnik rozwiązuje test zaznaczając prawidłowe odpowiedzi.

Po ukończonym kursie/ szkoleniu wystawiamy zaświadczenie na  podstawie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860).

Program
Moduł 1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
– praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp,
– odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,
– wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
– wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
– systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
– nadzoru i kontroli warunków pracy,
b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

Moduł 2. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
a) klasyfikacja niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w procesach pracy
b) metody badań i oceny poszczególnych grup czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia występujących w procesach pracy, z uwzględnieniem czynników rakotwórczych
c) oddziaływanie czynników szkodliwych, w tym rakotwórczych, na organizm ludzki
d) ocena zagrożeń przy obsłudze maszyn i urządzeń eksploatowanych w zakładach pracy uczestników szkolenia
e) ryzyko zawodowe i nowoczesne metody jego oceny

Moduł 3. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych .
a) zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
b) metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
c) zasady uwzględniania wymagań ergonomii w projektowaniu stanowisk pracy

Moduł 4. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej).
a) w zakresie budynków i pomieszczeń pracy
b) techniczne metody ograniczania zagrożeń – w zakresie dotyczącym maszyn i urządzeń technicznych
c) wymagania bezpieczeństwa w procesach produkcyjnych;
d) wybór procesów technologicznych ze względu na powstawanie czynników niebezpiecznych i szkodliwych;
e) stosowanie mechanizacji i automatyzacji oraz zdalnego sterowania;
f) usuwanie i unieszkodliwianie odpadów produkcyjnych będących źródłem czynników niebezpiecznych i szkodliwych;
g) rodzaje zagrożeń w procesie pracy a możliwości stosowania środków ochron

Moduł 5. Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz ergonomii w projektowaniu:
a) zasady projektowania stałych stanowisk pracy:
− spełnienie wymagań w zakresie wolnej powierzchni stanowiska pracy,
− spełnienie wymagań w zakresie wolnej objętości powietrza;
b) bezpieczeństwo przy maszynach i na liniach technologicznych;
c) sposób prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Moduł 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach
zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku:
a) problemy ochrony przeciwpożarowej;
b) Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.