Wypełniacz

Szkolenie okresowe bhp pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

139.00

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/wymieniamy/domains/bhpikadry.net/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/templates/single-product/meta.php on line 26

Opis produktu

Szkolenie okresowe bhp pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osoby wykonujące zadania tej służby podlegają obowiązkowemu szkoleniu okresowemu bhp do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia i nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Cel:
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności
z zakresu:
• przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
• analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
• organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uczestnicy szkolenia:
• etatowych pracowników służby bhp w zakładach pracy
• pracowników zatrudnionych przy innej pracy, którym powierzono wykonywanie zadań służby bhp
• specjalistów zewnętrznych (nie będących pracownikami przedsiębiorstwa), którym powierzono wykonywanie zadań służby bhp

Sposób organizacji:
Szkolenie jest przygotowane w formie ciekawej prezentacji multimedialnej, zawierającej aktualne zagadnienia i przykłady. Ponadto dostępne są inne materiały tj. kodeks pracy, rozporządzenia bhp , publikacje itp.

Czas trwania:
32 godziny dydaktyczne

Zakończenie szkolenia:
Na zakończenie szkolenia uczestnik rozwiązuje test zaznaczając prawidłowe odpowiedzi.
Po ukończonym kursie/ szkoleniu wystawiamy zaświadczenie na podstawie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860).

Program
Moduł 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
a) źródła prawa pracy, w tym prawa międzynarodowego
b) polski system ochrony pracy. Regulacje prawne dotyczące nadzoru i kontroli warunków pracy
c) przepisy dotyczące praw i obowiązków pracodawców i pracowników, w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp
d) przepisy dotyczące profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
e) przepisy dotyczące szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
f) regulacje prawne dotyczące postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych
g) przepisy prawne dotyczące świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych
h) ogólne i szczegółowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
i) przepisy dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem
j) przepisy dotyczące ochrony pracy młodocianych
k) system oceny zgodności wyrobów, z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników

Moduł 2. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy
a) przedmiot i zadania ergonomii
b) obciążenie pracą
c) elementy informacyjne i sterownicze
d) wykorzystanie zasad ergonomii przy konstruowaniu maszyn, urządzeń, opakowań
e) wykorzystanie zasad ergonomii przy projektowaniu: stanowisk pracy, procesów technologicznych, środków ochrony indywidualnej
f) omówienie wybranych norm regulujących zagadnienia ergonomii

Moduł 3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:
a) analiza zagrożeń wypadkowych w zakresie związanym z techniką, organizacją pracy i czynnikami ludzkimi
b) Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy w wybranych sekcjach gospodarki narodowej (charakterystycznych dla zakładów uczestników szkolenia)
c) zagrożenia pożarowe i wybuchowe
d) zagrożenia w transporcie, w tym wewnątrzzakładowym
e) zasady bezpiecznego składowania materiałów (stałych, płynnych, gazowych)
f) ocena zagrożeń przy obsłudze maszyn i urządzeń eksploatowanych w zakładach pracy uczestników szkolenia
g) metody badań i oceny poszczególnych czynników szkodliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
h) ryzyko zawodowe i nowoczesne metody jego oceny

Moduł 4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
a) zasady i metody likwidacji lub ograniczenia niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych czynników występujących w procesach pracy
b) ostrzeganie pracowników o zagrożeniach i o zakazie wykonywania niektórych czynności (znaki, barwy i sygnały bezpieczeństwa, alarmy)
c) eliminacja zagrożeń związanych z eksploatacją urządzeń technicznych – poddozorowych (urządzeń transportu bliskiego i naczyń ciśnieniowych)
d) eliminacja lub ograniczenie zagrożeń związanych z energią elektryczną, w tym z występowaniem elektryczności statycznej
e) eliminacja lub ograniczenie zagrożeń związanych z pracami budowlanymi
f) eliminacja zagrożeń przy najczęściej spotykanych operacjach technologicznych, np. przy spawaniu, przy obróbce mechanicznej oraz przy obsłudze narzędzi ręcznych (w tym z napędem elektrycznym)
g) eliminacja zagrożeń związanych z obecnością na terenie zakładu osób spoza zakładu
h) minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie ubytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy
i) organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe oraz innych stanowiskach przy obsłudze sprzętu biurowego
j) zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
k) systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, jakością i środowiskiem. Systemy zintegrowane

Moduł 5. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:
– urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne,
– urządzenia zabezpieczające,
– środki ochrony indywidualnej

a) nowoczesne urządzenia i instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
b) nowoczesne urządzenia zabezpieczające stosowane:
– przy prowadzeniu procesów technologicznych
– przy magazynowaniu (składowaniu) surowców i materiałów
c) środki ochrony indywidualnej. Szczegółowe zasady ich przydziału i stosowania
d) zasady prowadzenia prac niebezpiecznych (z uwzględnieniem nowoczesnej techniki i organizacji pracy)

Moduł 6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów (w tym komputerowych)
a) podstawowe wiadomości z wypadkoznawstwa. Przepisy prawne regulujące postępowanie powypadkowe
b) etapy postępowania powypadkowego
c) techniki analityczne badania wypadków
d) nowoczesne metody badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z wykorzystaniem programów komputerowych)

Moduł 7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka
a) przyczyny charakterystycznych wypadków przy pracy (bezpośrednie i pośrednie, wynikające z rozwiązań technicznych, organizacji pracy i zachowań ludzkich)
b) profilaktyka związana z wypadkami przy pracy
c) wykorzystanie danych statystycznych dotyczących wypadków przy pracy w analizie zagrożeń zawodowych i podejmowaniu działań profilaktycznych

Moduł 8. Nowoczesne metody pracy służby bhp
a) zakres działania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy
b) podstawowe dokumenty dotyczące zagadnień warunków pracy, w tym wypadków przy pracy, chorób zawodowych, zagrożeń środowiskowych i ryzyka zawodowego
c) okresy przechowywania dokumentów, dotyczących zagadnień warunków pracy
d) wykorzystanie programów komputerowych w pracy służby bhp

Moduł 9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
a) regulacje prawne dotyczące szkoleń w dziedzinie bhp
b) prowadzenie działalności szkoleniowej
c) metodyka szkolenia w dziedzinie bhp, z uwzględnieniem metodyki instruktażu ogólnego i stanowiskowego
d) opracowanie programów szczegółowych i konspektów do poszczególnych części programów szkolenia z zakresu bhp

Moduł 10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
a) organizacja systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy
b) zasady postępowania w razie wypadku zaistniałego w czasie pracy
c) zasady postępowania w sytuacjach zagrożeń, np. pożaru, awarii
d) zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Moduł 11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego
a) organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy
b) odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych
c) zasady zapobiegania pożarom i wybuchom
d) podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe
e) ochrona środowiska naturalnego. Podstawy prawne
f) system ochrony zasobów środowiska naturalnego
g) przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym