Wypełniacz

Prawo Pracy

99.00

W związku z galopującymi zmianami w Prawie Pracy w ostatnim czasie, nasi specjaliści z dziedziny Prawa Pracy przygotowali dla Państwa ciekawe szkolenie online, uwzględniające wszystkie najnowsze nowelizacje w ciekawej i przystępnej formie. Serdecznie zapraszamy do zakupu.

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/wymieniamy/domains/bhpikadry.net/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/templates/single-product/meta.php on line 26
Kategoria:

Opis produktu

Prawo pracy

Cel:
Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności związanych z zastosowaniem prawa pracy w praktyce funkcjonowania komórki kadrowej, działu personalnego oraz na samodzielnych stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw kadrowych.
Uczestnicy szkolenia zaktualizują również wiedzę w zakresie najnowszych zmian prawnych, bieżących wykładni PIP i Ministerstwa Pracy oraz nowego orzecznictwa sądowego.
Uczestnicy podniosą swoje umiejętności związane z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy, przygotowywaniem świadectw pracy za okresy zatrudnienia terminowego, rozliczaniem urlopów i nieobecności oraz w wielu innych, ważnych obszarach prawa pracy.

Szkolenie jest przygotowane w formie ciekawej prezentacji multimedialnej, zawierającej aktualne zagadnienia i przykłady . Ponadto dostępne są inne materiały z zakresu prawa pracy.

Zaświadczenie:

Na zakończenie szkolenia uczestnik rozwiązuje test zaznaczając prawidłowe odpowiedzi.
Po ukończonym kursie/ szkoleniu wystawiamy zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (MEN) z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U z 2012 r. poz. 186) – potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe.

Uczestnik otrzymuje również Certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Program:
Moduł 1. Nawiązanie stosunku pracy
1. Pojęcie, przedmiot i źródła prawa pracy
2. Nawiązanie stosunku pracy, rodzaje umów o pracę
3. Obowiązki związane z nawiązaniem stosunku pracy

Moduł 2. Ustanie i zmiana stosunku pracy
1. Porozumienie stron, rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, rozwiązanie umowy terminowej
2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
3. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników (zwolnienia grupowe)
4. Wygaśnięcie umowy o pracę oraz zmiana treści stosunku pracy

Moduł 3. Obowiązki i odpowiedzialność stron stosunku pracy
1. Obowiązki pracodawcy i pracownika
2. Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
3. Odpowiedzialność pracownika za naruszenie obowiązków
4. Zakaz dyskryminacji oraz ochrona przed mobbingiem

Moduł 4. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
1. Charakterystyka i zasady ustalania wynagrodzenia za pracę
2. Ochrona wynagrodzenia oraz ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
3. Inne świadczenia związane z pracą

Moduł 5. Czas pracy i urlopy pracownicze
1. Pojęcie czasu pracy oraz wymiar, normy, rodzaje czasu pracy
2. Sposoby realizacji podstawowego czasu pracy oraz okresy odpoczynku
3. Praca w godzinach nadliczbowych, praca w nocy, praca w niedziele i święta
4. Urlopy wypoczynkowe
5. Pozostałe urlopy i zwolnienia od pracy

Moduł 6. Ochrona pracy
1. Powszechna ochrona pracy oraz profilaktyczna ochrona zdrowia
2. Ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowej
3. Szczególna ochrona pracy kobiet
4. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
5. Szczególna ochrona młodocianych

Moduł 7. Ustanie stosunku pracy
1. Rozwiązanie umów terminowych
2. Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę – analiza przypadków
3. Treść i forma oświadczenia woli w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę
4. Wybór bezpiecznych metod rozwiązania stosunku pracy
5. Ochrona stosunku pracy
6. Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym
7. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika
8. Uprawnienia pracownika i pracodawcy w razie wadliwego lub nieuzasadnionego wypowiedzenia
9. Wygaśnięcie stosunku pracy
10. Obowiązki pracodawcy związane z ustaniem stosunku pracy.
11. Terminy wystawiania świadectw pracy
12. Treść świadectwa pracy.