Aktualności

Środki ochrony indywidualnej dla stażysty, praktykanta. Wątpliwości pracodawców.

Nie zawsze pracownik, który wykonuje pracę na terenie zakładu pracy jest pracownikiem w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku stażystów czy praktykantów. Kodeks pracy nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i przydzielenia środków ochrony indywidualnej pracownikom jak również innym osobom fizycznym wykonującym pracę na terenie zakładu pracy.

Obowiązek przydziału środków ochrony indywidualnej wynika z Art 2376 § 1 K.p. w myśl którego pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Kwestię innych osób wykonujących pracę na terenie zakładu pracy reguluje natomiast Art. 304. K.p.  W § 1. Art 304 K.p. zapisano, że  pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2*, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.

Dodatkowo wyodrębniono również uczniów i studentów. Art 304 § 2 K.p. mówi, że pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki zajęć odbywanych na terenie zakładu pracy przez studentów i uczniów nie będących jego pracownikami.

Odnosząc się więc do problemu kto ma zapewnić środki ochrony indywidualnej stażyście, praktykantowi czy innej osobie nie będącej pracownikiem, a  wykonującej pracę na terenie zakładu pracy na podstawie przepisy nie pozostawiają wątpliwości. Taki obowiązek spoczywa zawsze na pracodawcy, u którego praca jest wykonywana.

* Art.  207 K.p.  [Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP]

§ 1 Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 § 2.

§ 2 Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. (…)