Aktualności

WAŻNE !!! Ocena ryzyka zawodowego obowiązkiem każdego pracodawcy

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy. Polega ona na systematycznym badaniu wszystkich aspektów pracy, w celu stwierdzenia, jakie zagrożenia w środowisku pracy mogą być powodem urazu lub pogorszenia się stanu zdrowia pracownika i czy zagrożenia te można wyeliminować, a jeżeli nie – jakie działania należy podjąć w celu ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.

Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie pracownikom skutecznej ochrony przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy.

Aby ten cel osiągnąć, ocena ryzyka zawodowego powinna umożliwić:
• zidentyfikowanie zagrożeń, które mogą powodować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i inne dolegliwości zdrowotne u pracowników oraz określenie, czy ryzyko zawodowe związane z tymi zagrożeniami można uznać za dopuszczalne czy też nie, a także, co można zrobić, aby to ryzyko było jak najmniejsze,
• sprawdzenie, czy stosowane obecnie środki ochrony przed zagrożeniami w miejscu pracy są odpowiednie,
• ustalanie priorytetów w działaniach zmierzających do eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego, jeżeli są one potrzebne,
• dokonanie odpowiedniego wyboru wyposażenia stanowisk pracy, materiałów oraz organizacji pracy,
• zapewnienie, że stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, a także zmiany technologii oraz metod i organizacji pracy, podejmowane w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, służą poprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

Zgodnie z wymaganiami prawa ocena ryzyka zawodowego należy do podstawowych obowiązków pracodawcy.

Kodeks pracy art. 226 Kodeksu pracy formułuje wymagania odnośnie oceny ryzyka zawodowego następująco:
Pracodawca:
1. ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
2. informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Prawo wymaga również konsultowania z pracownikami wszystkich działań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym działań w zakresie oceny ryzyka zawodowego.

Zgodnie z kodeksem pracy (Rozdział XI):
Pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczące:
….. oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku.
Z informowaniem o ryzyku zawodowym wiążą się również wymagania kodeksu pracy dotyczące informowania o zagrożeniach:
Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:
1. zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,
2. działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1.

Jakie działania składają się na ocenę ryzyka zawodowego ?

Ocena ryzyka zawodowego może być traktowana jako proces wieloetapowy i przeprowadzana „krok po kroku” (rys.1). Wykonując ją należy kolejno:
• zebrać informacje, potrzebne do oceny ryzyka zawodowego,
• przeanalizować zebrane informacje i zidentyfikować występujące na stanowisku pracy zagrożenia,
• oszacować ryzyko zawodowe związane ze zidentyfikowanymi zagrożeniami,
• ocenić, czy ryzyko zawodowe związane ze zidentyfikowanymi zagrożeniami można zaakceptować, biorąc pod uwagę ustalone kryteria,
• sformułować zalecenia odnośnie działań eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe,
• skonsultować z pracownikami lub ich przedstawicielami wyniki oceny i poinformować pracowników o tych wynikach.

Następstwem wykonanej oceny powinno być zawsze:
• wdrożenie, jeżeli to potrzebne, działań eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe, a w szczególności środków organizacyjnych oraz środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej,
• poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym oraz o stosowanych i planowanych w celu jego ograniczenia środkach ochrony (organizacyjnych oraz środkach ochrony zbiorowej i indywidualnej),
• monitorowanie skuteczności stosowanych środków ochrony,
• przeprowadzanie, jeżeli okaże się to potrzebne w wyniku monitorowania, działań korygujących: wprowadzanie zmian do stosowanych środków ochrony.

Źródło: Centralny Instytut Ochrony Pracy

Nasza firma od lat specjalizuje się w opracowywaniu dokumentów związanych z BHP w zakładach pracy w tym głównie w przygotowaniu rzetelnych ocen ryzyka zawodowego. Pracodawco, jeśli jeszcze nie wypełniłeś obowiązku opracowania oceny ryzyka dla swoich pracowników zgłoś się do nas. Przygotujemy ocenę ryzyka dla dowolnego stanowiska pracy w dogodnym terminie i atrakcyjnej cenie.

Zapraszamy!!!