WAŻNE !!! Ocena ryzyka zawodowego obowiązkiem każdego pracodawcy

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy. Polega ona na systematycznym badaniu wszystkich aspektów pracy, w celu stwierdzenia, jakie zagrożenia w środowisku pracy mogą być powodem urazu lub pogorszenia się stanu zdrowia pracownika i czy zagrożenia te można wyeliminować, a jeżeli nie – jakie działania należy podjąć w celu ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.

Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie pracownikom skutecznej ochrony przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy.

Aby ten cel osiągnąć, ocena ryzyka zawodowego powinna umożliwić:
• zidentyfikowanie zagrożeń, które mogą powodować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i inne dolegliwości zdrowotne u pracowników oraz określenie, czy ryzyko zawodowe związane z tymi zagrożeniami można uznać za dopuszczalne czy też nie, a także, co można zrobić, aby to ryzyko było jak najmniejsze,
• sprawdzenie, czy stosowane obecnie środki ochrony przed zagrożeniami w miejscu pracy są odpowiednie,
• ustalanie priorytetów w działaniach zmierzających do eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego, jeżeli są one potrzebne,
• dokonanie odpowiedniego wyboru wyposażenia stanowisk pracy, materiałów oraz organizacji pracy,
• zapewnienie, że stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, a także zmiany technologii oraz metod i organizacji pracy, podejmowane w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, służą poprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

Zgodnie z wymaganiami prawa ocena ryzyka zawodowego należy do podstawowych obowiązków pracodawcy.

Kodeks pracy art. 226 Kodeksu pracy formułuje wymagania odnośnie oceny ryzyka zawodowego następująco:
Pracodawca:
1. ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
2. informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Prawo wymaga również konsultowania z pracownikami wszystkich działań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym działań w zakresie oceny ryzyka zawodowego.

Zgodnie z kodeksem pracy (Rozdział XI):
Pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczące:
….. oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku.
Z informowaniem o ryzyku zawodowym wiążą się również wymagania kodeksu pracy dotyczące informowania o zagrożeniach:
Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:
1. zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,
2. działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1.

Jakie działania składają się na ocenę ryzyka zawodowego ?

Ocena ryzyka zawodowego może być traktowana jako proces wieloetapowy i przeprowadzana „krok po kroku” (rys.1). Wykonując ją należy kolejno:
• zebrać informacje, potrzebne do oceny ryzyka zawodowego,
• przeanalizować zebrane informacje i zidentyfikować występujące na stanowisku pracy zagrożenia,
• oszacować ryzyko zawodowe związane ze zidentyfikowanymi zagrożeniami,
• ocenić, czy ryzyko zawodowe związane ze zidentyfikowanymi zagrożeniami można zaakceptować, biorąc pod uwagę ustalone kryteria,
• sformułować zalecenia odnośnie działań eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe,
• skonsultować z pracownikami lub ich przedstawicielami wyniki oceny i poinformować pracowników o tych wynikach.

Następstwem wykonanej oceny powinno być zawsze:
• wdrożenie, jeżeli to potrzebne, działań eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe, a w szczególności środków organizacyjnych oraz środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej,
• poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym oraz o stosowanych i planowanych w celu jego ograniczenia środkach ochrony (organizacyjnych oraz środkach ochrony zbiorowej i indywidualnej),
• monitorowanie skuteczności stosowanych środków ochrony,
• przeprowadzanie, jeżeli okaże się to potrzebne w wyniku monitorowania, działań korygujących: wprowadzanie zmian do stosowanych środków ochrony.

Źródło: Centralny Instytut Ochrony Pracy

Nasza firma od lat specjalizuje się w opracowywaniu dokumentów związanych z BHP w zakładach pracy w tym głównie w przygotowaniu rzetelnych ocen ryzyka zawodowego. Pracodawco, jeśli jeszcze nie wypełniłeś obowiązku opracowania oceny ryzyka dla swoich pracowników zgłoś się do nas. Przygotujemy ocenę ryzyka dla dowolnego stanowiska pracy w dogodnym terminie i atrakcyjnej cenie.

Zapraszamy!!!

Kurs pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy każdy pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć osobę do udzielania pierwszej pomocy, która w razie konieczności podejmie akcję ratunkową w zakładzie pracy (Art. 209 pkt 2)a) Kodeksu Pracy).
Istotne jest, aby osoba wyznaczona była w tym kierunku odpowiednio przeszkolona i posiadała niezbędną wiedzę w tym zakresie. Pomimo braku uregulowań prawnych co do formy potwierdzania kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy Inspektorzy PIP podczas kontroli domagają się od pracodawcy zaświadczenia ukończenia kursu. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku przygotowaliśmy dla Państwa:

KURS:
Pierwsza pomoc przedmedyczna – podstawowe czynności ratujące życie
W programie:
1. Bezpieczeństwo własne i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
2. Zasady wzywania ZRM (zespół ratownictwa medycznego)
3. Postępowanie z poszkodowanym dorosłym (zasada ABC)
4. Poszkodowany przytomny
5. Poszkodowany nieprzytomny
6. Zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej (RKO) ćwiczenia praktyczne
7. Pozycja boczna bezpieczna (ustalona)

Termin do ustalenia z kursantami
Okazyjna cena 80 zł / osoba

Ośrodek Szkoleniowy
BHP i KADRY w Nowym Sączu
Ul. Tarnowska 28
33-300 Nowy Sącz
Tel: 531 120 220
biuro@bhpikadry.net

Nowe regulacje prawne przy zatrudnianiu cudzoziemców już od 1 stycznia 2018 r

 Coraz więcej firm w Polsce boryka się problemem braku pracowników zarówno wykwalifikowanych jak i niewykwalifikowanych. Nowy Sącz i okolice nie są w tej kwestii osamotnione. Bezrobocie jest obecnie na bardzo niskim poziomie, brakuje rąk do pracy niemal w każdej branży. Ratunkiem może być zatrudnianie pracowników z poza Polski. Kwestie zatrudniania cudzoziemców reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jednak od 1 stycznia 2018 czekają nas zmiany w ustawie.

Dnia 13 kwietnia 2017 roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy skierowanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zmieniający ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. w związku z zatrudnianiem na terenie RP cudzoziemców. Odnosi się on przede wszystkim do zatrudniania do pracy sezonowej i krótkoterminowej.

Zmiany

Obecne regulacje prawne pozwalają na wydawanie cudzoziemcom zezwolenia na pracę na okres do trzech lat. Projekt ustawy zakłada wprowadzenie dwóch krótszych okresów przewidzianych dla pracodawców zgłaszających zapotrzebowanie na pracowników do prac sezonowych i krótkoterminowych. I tak przy pracach sezonowych cudzoziemiec może otrzymać zezwolenie na pracę na okres do 8 miesięcy, natomiast przy pracach krótkoterminowych na okres do 6 miesięcy. Zezwolenia miałyby być wydawane przez starostę. Pozytywną zmianą będzie jednak dostęp obywateli wszystkich państw trzecich do ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową. Do tej pory mogli to robić obywatele sześciu krajów – Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji. Wciąż jednak tylko dla tych obywateli będzie dostępne zezwolenie na pracę krótkoterminową.

 

Praca sezonowa

Zgodnie z projektem ustawy, początkiem procedury zatrudniania cudzoziemców będzie przeprowadzenie testu rynku pracy. Jeżeli wszystkie warunki otrzymania zezwolenia zostaną spełnione, wniosek taki zostanie wpisany do rejestru. Dopiero po otrzymaniu informacji od pracodawcy o zarejestrowaniu takiego wniosku, cudzoziemiec może ubiegać się o otrzymanie wizy. Cudzoziemiec otrzymuje zezwolenie na legalną pracę od starosty dopiero po stawieniu się u pracodawcy. Będzie miał on możliwość przedłużenia zezwolenia oraz zmiany pracodawcy bez konieczności wyjazdu, o ile będzie się to mieściło w okresie pracy sezonowej.

Jeśli praca byłaby kontynuowana na tych samych warunkach nie będzie obowiązku przeprowadzania testu rynku pracy po raz drugi. Należy go jednak wykonać, jeśli warunki pracy mają się zmienić.

Wiza dla cudzoziemca

Zarejestrowane wnioski o zezwolenie na pracę sezonową u tego samego pracodawcy uprawniają cudzoziemca do ubiegania się o wizę na rok zarejestrowania, oraz na dwa kolejne lata. Jednak warunkiem tego jest legalne i udokumentowane zatrudnienie u tego pracodawcy w ciągu pięciu lat – co najmniej raz.

Aby otrzymać wizę na wjazd do RP, cudzoziemiec będzie zobowiązany przedstawić dokument potwierdzający posiadanie przez niego zakwaterowania (umowa najmu, umowa z pracodawcą, itp.).

Praca krótkoterminowa

O zezwolenie na pracę krótkoterminową będą mogli ubiegać się obywatele sześciu wybranych państw. Podmioty, które będą mogły ubiegać się o takie zezwolenie, to: osoby fizyczne, jeśli praca jest związana z prowadzeniem ich gospodarstwa domowego, osoby prowadzące gospodarstwo rolne oraz takie, które prowadzą działalność gospodarczą przez

Odmowa wydania zezwolenia

Odmowę na wydanie zezwolenia będzie można wydać w przypadku, gdy wniosek o wydanie zezwolenia nie pokrywa się z rzeczywistym zamiarem powierzenia cudzoziemcowi pracy, kiedy cudzoziemiec będzie świadczyć prace dla innego podmiotu niż jest to wskazane, również kiedy wydanie zezwolenia będzie uzależnione od zbadania potrzeb kadrowych pracodawcy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat formalności, dokumentów, chcesz przygotować dokumentację kadrową dla zatrudnianego cudzoziemca zgłoś się do nas. Dokumenty przygotujemy szybko, sprawnie i zgodnie z najnowszymi regulacjami prawnymi.

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

– Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

Źródło: kadry.infor.pl

Szkolenie stacjonarne Kadry i Płace

W związku z potrzebą rynku, stale zmieniającymi się przepisami prawa pracy organizujemy profesjonalne szkolenia stacjonarne przygotowujące do pracy w zawodzie Specjalista ds. Kadr i Płac.

KURS KADRY I PŁACE
Specjalista ds. kadr i płac – z obsługą programu PŁATNIK
UWAGA
➡ Szkolenia odbywają się w małych grupach – ruszamy już mając 3 chętnych !!!
➡ Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia kadr z zastosowaniem przepisów prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń i obsługi Programu „Płatnik”.
➡ Terminy dostosowujemy indywidualnie – możliwe zajęcia weekendowe
Uczestnik otrzymuje również Certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia ?
? Super cena 450 zł za 16 godzin profesjonalnego kursu na najwyższym poziomie
Nie trać czasu ⏰ to może być Twoja szansa na lepsze jutro
Skontaktuj się z nami już dziś
BHP i KADRY
ul. Tarnowska 28
33-300 Nowy Sącz
www.bhpikadry.net
biuro@bhpikadry.net
☎ 531 120 220 ☎

Szkolenie stacjonarne księgowość z programem OPTIMA

Ośrodek Szkoleniowy BHP i KADRY organizuje profesjonalne szkolenie z obsługi programu Comarch ERP Optima w zakresie prowadzenia księgowości.
Adresaci:
– osoby z podstawową wiedzą księgową
Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze zagadnienia księgowe ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności modułów Księgowość i Środki trwałe programu Comarch ERP Optima. Szkolenie ma za zadanie umożliwienie kursantom szybkiego wdrożenia się w program, a uzyskana wiedza zapewni sprawną pracę na skonfigurowanym programie.
Skrócony program szkolenia:
• Obsługa programu, cechy ogólne
• Dokumenty handlowe podlegające księgowaniu
• Zagadnienie rozliczeń i rozrachunków
• Rejestr VAT, deklaracje VAT
• Księgowanie dokumentów przy użyciu schematów księgowań
• Plan kont, obroty i salda, potwierdzenie sald
• Operacje na kontach walutowych
• Operacje na dzienniku księgowym, noty memoriałowe
• Ewidencja środków trwałych
• Wprowadzanie wyciągów bankowych i zapisów kasowych, rozliczanie
• Zamykanie ksiąg.
Dodatkowo program szkolenia przewiduje zajęcia indywidualne skierowane bezpośrednio w potrzeby kursantów. Kursanci otrzymają komplet autorskich materiałów szkoleniowych
Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną. Na czas szkolenia kursant ma do dyspozycji laptop z oprogramowaniem Comarch ERP Optima.
Czas trwania szkolenia: 24 godziny, szkolenie stacjonarne
Cena i termin do uzgodnienia, możliwość prowadzenia zajęć w weekendy.
Po szkoleniu uczestnicy otrzymają Certyfikat ukończenia szkolenia.

NIE CZEKAJ, ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ !!!

Ośrodek Szkoleniowy BHP i KADRY
ul. Tarnowska 28
33-300 Nowy Sącz
www.bhpikadry.net
biuro@bhpikadry.net
531 120 220

Obowiązki pracodawcy w zakresie prawa pracy i bhp

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracownika w zakresie prawa pracy i bhp

 

Pracodawca musi pamiętać, ze z chwilą zatrudnienia pracownika prawo nakłada na niego szereg obowiązków

 • skierowanie na badania lekarskie przed przystąpieniem do pracy, Pracodawca musi mieć podpisaną umowę z przychodnią medycyny pracy
 • przeprowadzenie szkolenia wstępnego bhp
 • podpisanie umowy o pracę od pierwszego dnia pracy
 • założenie i prowadzenie akt osobowych zgodnie Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 286)
 • wyposażenie pracowników w odzież ochronną i roboczą – należy przygotować tabelę przydziału odzieży i roboczej oraz środków ochrony indywidualnej oraz założyć indywidualne karty przydziały tych środków każdemu pracownikowi
 • wykonanie ocena ryzyka zawodowego na każdym stanowisku pracy
 • wyposażenie stanowisk pracy w instrukcje bhp
 • wyznaczenie i przeszkolenie osoby do pierwszej pomocy (1 osoba)
 • wyznaczenie i przeszkolenie osoby do przeprowadzania ewakuacji (1 osoba)
 • szkolenie okresowe bhp dla pracodawcy (raz na 5 lat)
 • szkolenia okresowe bhp po roku od zatrudnienia a potem raz na 3 lata lub co roku przy pracach szczególnie niebezpiecznych
 • zapewnienie napojów oraz posiłków profilaktycznych (w zależności od rodzaju wykonywanych prac)
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • terminowe zgłaszanie do ubezpieczeń
 • terminowe przesyłanie świadectw pracy – 7 dni
 • utworzenie służby bhp w zakładzie pracy

 

Katalog w/w obowiązków jest bardzo szeroki, staramy się pomagać pracodawcom w ich wypełnieniu. Pomagamy również podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w realizacji zaleceń Inspektorów.

 

Zapraszam do współpracy