Aktualności

Bezpieczeństwo na budowie

Bezpieczeństwo na budowie – obowiązki pracodawcy i pracownika

Zagadnienia z dziedziny Bezpieczeństwa i higieny pracy mają szczególne znaczenie w wielu branżach gospodarki. W każdej dziedzinie występują ryzyka, na które narażeni są pracownicy. Bez wątpienia jedną z najistotniejszych i obciążonych wysokim ryzykiem jest branża budowlana. Szeroko pojęte prawo pracy szczegółowo reguluje zarówno obowiązki pracodawcy w zakresie BHP jak i pracownika.

Nie sposób w jednym artykule streścić wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem w budownictwie w związku z tym skupimy się na niewielkim wycinku, ale o bardzo istotnym znaczeniu, mianowicie obowiązkach pracodawcy i pracownika w dziedzinie BHP. Podstawowym aktem prawnym regulującym prawa i obowiązki obu stron stosunku pracy jest Kodeks Pracy a w szczególności art. 207-211, oraz  Ustawa Prawo  Budowlane (Dz.U. z 2013 poz 1409 z późn. zm.)

Budownictwo jest szczególne z uwagi na duże ryzyko wystąpienia wypadków, często zakończonych trwałym kalectwem lub śmiercią. Za stan bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie budowlanym odpowiada zawsze Pracodawca.

Do jego obowiązków szczególnych należy:

– skierowanie pracownika na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy

– przeszkolenie wstępne bhp przed przystąpieniem pracownika do pracy

– podpisanie umowy o pracę

– odpowiednie wyposażenie stanowiska pracy w maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia oraz sprzęt do pracy na wysokości (w razie takiej konieczności), przede wszystkim rusztowania i drabiny. Wszystkie te urządzenia muszą posiadać aktualne atesty i spełniać wymagania przepisów BHP,

– wyposażenie pracowników w odzież roboczą, obuwie oraz środki ochrony indywidualnej wymagane na danym stanowisku, a w szczególności kaski, rękawice, okulary ochronne czy szelki i uprzęże (przy pracach na wysokości),

– niedopuszczenie do pracy pracowników bez wymaganych kwalifikacji (np. elektryków, spawaczy) i niezbędnych umiejętności

– ocena ryzyka zawodowego i poinformowanie pracownika o występujących zagrożeniach i ryzykach na powierzonym stanowisku pracy.

WAŻNE:

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku pracy oraz bez szkolenia wstępnego bhp !

Jak mówiliśmy za stan bezpieczeństwa pracownika na budowie odpowiada Pracodawca, ale  prawo nakłada również szereg obowiązków na pracownika.

Podstawowe obowiązki pracownika w zakresie BHP

– uczestnictwo w szkoleniach BHP oraz znajomość przepisów z tego zakresu

– wykonywanie pracy w sposób zgodny z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezwzględne stosowanie się do zaleceń przełożonych w tym zakresie

– stosowanie środków ochrony zbiorowej i korzystanie z przydzielonych środków ochrony indywidualnej

– bez zbędnej zwłoki zawiadamianie przełożonego i współpracowników o zagrożeniach dla zdrowia i życia.

Podkreślić należy, że w przypadku gdy warunki pracy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika lub osób trzecich, pracownik ma prawo wstrzymać się od wykonywania prac.