Aktualności

Pieniądze z Urzędu Pracy na wyciągnięcie ręki

Dotacje z Urzędu Pracy

W powiecie nowosądeckim i w mieście Nowy Sącz ruszyły kolejne nabory wniosków o bezzwrotne dotacje pieniężne. Kluczem do sukcesu i do otrzymania tych funduszy jest prawidłowo przygotowany wniosek wraz z całą dokumentacją. W ramach współpracy przygotujemy każdy rodzaj wniosku szybko i profesjonalnie gwarantując pozytywną ocenę formalną.

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne w dogodnym dla Państwa terminie.

W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny

biuro@bhpikadry.net

tel: 531 120 220

Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia, ryczałt z tytułu kosztów przejazdu – z Funduszu Pracy.

1. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej:
  • działalności samodzielnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)
25.313,52
  • w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 400 % przeciętnego wynagrodzenia)
16.875,68
  • przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia)
12.656,76
2. Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia) 25.313,52
3. Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia (do 400 % przeciętnego wynagrodzenia) 16.875,68
4. Ryczałt z tytułu kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu przez bezrobotnego do 30 roku życia, który otrzymał bon stażowy (art. 66 l ustawy) max 605,40
Uwaga: przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę – pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).

IV. Wynagrodzenia i składki.

1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2017 r.) 2.000,00xx
2. Przeciętne wynagrodzenie 4.218,92
3. Przeciętne wynagrodzenie z podziałem na kwartałyxxx Informacja na stronie ZUS
4. Składka na Fundusz Pracy (obowiązuje od 1.01.1999 r.) 2,45%
5. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (od 1.01.2006 r.) 0,10%
6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (od 1.01.2008 r.) 9,00%

x ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 792);
xx od 1.01.2017 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2.000,00 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r., Dz.U. 2016 poz. 1456);
xxx przeciętne wynagrodzenie w IV kw. 2016 r. wynosi 4.218,92 zł (Komunikat Prezesa GUS z 9 lutego 2016 r., M.P. 2017.180).

Opracowano w Departamencie Funduszy MRPiPS w dniu 28.02.2017 r.